Bison Auto V1.3 – Đổi sim tự lấy sóng không văng active các mạng