Bison Auto V1.5 – Review về độ ổn định sóng khi di chuyển liên tỉnh