VIP-BS V2.0TP – Hướng dẫn khoá menu (lock sim) sim ghép